يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://chevrolet.service-tochkagm.ru/component/k2/itemlist/user/90627 ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .