يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://dulichvietfun.com/tour-du-lich-da-nang-tham-quan-ngu-hanh-son-pho-co-hoi-an.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .