يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://dulichvietfun.com/tour-du-lich-ha-noi-can-tho-phu-quoc-khuyen-mai-doan-du-lich.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .