يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://dulichvietfun.com/tour-du-lich-khoi-hanh-hang-ngay.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .