يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://dulichvietfun.com/tour-du-lich-nha-trang-da-lat-5-ngay-4-dem-khuyen-mai-du-lich.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .