يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://dulichvietfun.com/tour-du-lich-tphcm-sai-gon-dao-binh-ba-2-ngay-2-dem.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .