يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://nhakhoadangluu.com.vn/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .