يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://pdf.spy.web.id/Domain-Domain-All.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .