يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongve247.net/ve-may-bay-tphcm-sai-gon-di-nha-trang.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .