يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongveabay.com/book-ve-may-bay-doan-giam-gia.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .