يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongveabay.com/gia-14-000d-cho-1-ve-may-bay-di-nha-trang.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .