يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongveabay.com/tuyen-nhan-vien-booker-ban-ve-may-bay-tai-tphcm-khong-can-kinh-nghiem.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .