يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongveabay.com/ve-tau-hoa.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .