يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongvegiahuy.com/ban-nen-chon-ve-may-bay-doan-tai-cong-ty-du-lich-ly-hai.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .