يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongvenamphuong.com/dat-ve-may-bay-gia-re-nhat-bao-nhieu-tien-jetstar-pacific.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .