يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://phongvephuthinh.com/ve-may-bay-jetstar-pacific-mo-ban-moi-ngay.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .