يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaycanhchimviet.com/book-ve-may-bay-khuyen-mai-gia-re-nhat.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .