يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaycanhchimviet.com/dich-vu-cap-visa-du-lich-cho-nguoi-nuoc-ngoai-den-viet-nam.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .