يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaycanhchimviet.com/tuyen-dao-tao-nhan-vien-ban-ve-may-bay-luong-cao.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .