يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybayenviet.com/danh-sach-ve-may-bay-khuyen-mai-hap-dan.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .