يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybayhonglienanh.com/ve-may-bay-tphcm-sai-gon-di-thanh-hoa.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .