يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybayhongminh.com/ve-may-bay-pleiku-gia-lai-di-ha-noi.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .