يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybayhongnhung.com/dai-ly-ve-may-bay-gia-re.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .