يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaylikebay.com/ve-may-bay-di-kuala-lumpur-malaysia.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .