يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaylikebay.com/ve-may-bay-di-phnom-penh-campuchia.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .