يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybaylyhai.vn/ve-may-bay-di-trung-quoc-gia-re.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .