يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://vemaybayvietbay.com/ve-may-bay-ha-noi-di-quy-nhon.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .