يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://www.ve12h.com/cong-ty-ban-ve-may-bay.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .