يادښت بياورسيخول
 هماغه تېر مخ تاسو يو ناسم url ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .