یافتن صفحات با...
 
برای انجام این کار در چارگوش جستجو.
کلمات مهم را تایپ کنید: tricolor rat terrier
کلمات را دقیقاً در علامت نقلقول قرار دهید: "رت تریر"
بین تمام کلماتی که میخواهید، OR تایپ کنید: مینیاتور OR استاندارد
علامت منها را درست قبل از کلماتی که نمیخواهید قرار دهید: -جونده، -"جک راسل"
to
2 نقطه بین اعداد قراردهید و واحد اندازهگیری را اضافه کنید: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
سپس نتایج را بر این اساس محدود کنید...
صفحات را در زبانی که انتخاب کردید، پیدا کنید.
صفحات منتشر شده در یک منطقه خاص را پیدا کنید.
صفحات بهروزشده را در مدت زمانی که مشخص میکنید، پیدا کنید.
یک سایت (مانند wikipedia.org ) را جستجو کنید یا نتایج خود را به دامنهای مانند .edu، .org یا .gov محدود کنید
واژهها را در کل صفحه، عنوان صفحه، یا آدرس وب یا پیوندهای صفحهای که میخواهید، جستجو کنید.
صفحات را در قالبی که ترجیح میدهید پیدا کنید.
صفحاتی را پیدا کنید که استفاده از آنها برای شما رایگان است.
همچنین میتوانید...
صفحههای مشابه با نشانی وب را پیدا کنید
از اپراتورهای موجود در چارگوش جستجو استفاده کنید
تنظیمات جستجوی خود را سفارشی کنید
برنامههای Google
منوی اصلی