يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://kilogame.net/robots.txt ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .