يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/cara-membesarkan-alat-vital-secara-alami-terbaik/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .