يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/contoh-alat-bantu-sex-pria-wanita-yang-memuaskan/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .