يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/harga-jual-klg-asli-obat-pembesar-penis-jakarta/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .