يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/obat-penghilang-kantung-mata-eye-lift-gel-asli/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .