يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/selaput-dara-buatan-untuk-paket-malam-pertama/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .