يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/tanda-ciri-ciri-wanita-cewek-sudah-tidak-perawan/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .