يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://www.akusukses.com/2017/03/alamat-dan-rute-apotik-meulaboh-aceh.html ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .