يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو https://josephstevenson.com/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .