يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو https://josephstevenson.com/final-grade-calculator/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .